پرتال جامع رشته مدیریت

نام محصول : روش تحقیق و پایان نامه مدیریت - بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: فروشگاه مدیریت هفت
قیمت: 300,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته مدیریت پایان نامه مدیریت پایان نامه های مدیریت روش تحقیق مدیریت پروپوزال مدیریت صادرات

  نام محصول : روش تحقیق و پایان نامه مدیریت - بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران

  • چكیده
  • فصل اول: كلیات
  • مقدمه
  • اهمیت تحقیق
  • فرضیات تحقیق
  • اهداف تحقیق
  • روش شناسی تحقیق
  • سابقه تحقیق
  • فصل بندی و رئوس مطالعات تحقیق
  • فصل دوم: مبانی نظری اصل مزیت نسبی
  • راهبرد های توسعه اقتصادی و جایگاه تجارت بین الملل
  • راهبردهای درونگرای توسعه اقتصادی
  • راهبردهای برونگرای توسعه اقتصادی
  • تأثیر تجارت بین الملل بر رشد اقتصادی
  • تفسیر سنتی نقش تجارت بین الملل
  • تفسیر نوین نقش تجارت بین الملل
  • مبانی تئوریك تجارت بین الملل و مزیت نسبی
  • دیدگاه مزیت مطلق آدام اسمیت
  • دیدگاه مزیت نسبی دیوید ریكاردو
  • مزیت نسبی و هزینه فرصت های از دست رفته
  • دیدگاه مزیت نسبی هكشر – اوهلین (نظریه جدید تجارت بین الملل)
  • مزیت نسبی و سودآوری تجارت بین الملل
  • شكاف فن آوری و پویایی در مزیت نسبی
  • مزیت نسبی بالفعل و بالقوه
  • مزیت نسبی بالفعل اسمی
  • مزیت نسبی بالفعل حقیقی
  • مزیت نسبی بالقوه اسمی
  • مزیت نسبی بالقوه حقیقی
  • فصل سوم: روش شناسی تعیین مزیت نسبی
  • شاخص های مزیت نسبی آشكارشده (RCA)
  • شاخص های مبتنی بر آمار تولید و صادرات
  • معیار سهم صادرات
  • معیار سهم خالص صادرات
  • شاخص یونیدو
  • شاخص های مبتنی بر آمار صادرات
  • شاخص بالاسا (BAL)
  • شاخص دانگز – ریدل (DR)
  • شاخص های خالص یونیدو
  • شاخص های مبتنی بر آمار صادرات و ابزار آماری
  • نگرش درآمدی
  • نگرش رتبه ای
  • نگرش ثبات
  • نگرش درآمدی – ثبات
  • محدودیت های شاخص های RCA
  • شاخص های مبتنی بر روش های اقتصادسنجی
  • تخمین توابع عرضه و تقاضای محصول
  • روش دیك
  • شاخص مبتنی بر روش برنامه ریزی
  • شاخص های طرف عرضه
  • معیار هزینه منابع داخلی (DRC)
  • پیشینه كاربرد و فرمول محاسباتی DRC
  • تعریف قیمت های سایه ای و نقش آن در محاسبه DRC
  • تبدیل عوامل تولید خارجی به داخلی و وضعیت DRC
  • معیار نرخ حمایت مؤثر (EPR)
  • معیار تجزیه و تحلیل منافع اقتصادی (SBA) یا سودآوری خالص اجتماعی (NSP)
  • معیار الگوی داده – ستانده، برنامه ریزی و هزینه منابع داخلی
  • شاخص‌های طرف تقاضا
  • اهمیت شناخت بازارهای هدف صادراتی در ایجاد مزیت نسبی رقابتی
  • نقش مشخصه های تقاضا در بازارهای هدف بر ایجاد مزیت نسبی رقابتی
  • نقش تجزیة بازارهای هدف در ایجاد مزیت نسبی رقابتی
  • اهمیت روابط سیاسی در ایجاد مزیت نسبی رقابتی
  • كاربرد شاخص های طرف تقاضا در تعیین مزیت نسبی رقابتی
  • بررسی مبانی نظری نمونه گیری و انجام فعالیت میدانی تحقیق
  • علل نمونه گیری
  • روش های مختلف نمونه گیری در تحقیقات میدانی
  • انواع نمونه گیری احتمالی (تصادفی)
  • نمونه گیری تصادفی ساده
  • نمونه گیری تصادفی سیستماتیك
  • نمونه گیری تصادفی خوشه ای
  • نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده
  • روش تعیین حجم نمونه
  • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصله از فعالیت میدانی تحقیق
  • روش های تحلیل آماری
  • آمار توصیفی
  • آمار استنباطی
  • تحلیل آزمون ناپارامتریك چی دو
  • تحلیل عامل (Factor Analysis)
  • فصل چهارم : تجزیه و تحلیل نتایج حاصله از اندازه گیری مزیت نسبی
  • بررسی مزیت نسبی در صادرات فرش دستباف ایران
  • بررسی روند صادرات فرش دستباف ایران
  • محاسبه مزیت نسبی در صادرات فرش دستباف ایران
  • بررسی روند تغییرات شاخص RCA در صادرات فرش دستباف كشور
  • بررسی نقش عوامل مؤثر بر مزیت نسبی در صادرات فرش دستباف كشور
  • بررسی مزیت نسبی رقابتی كشور در صنعت فرش دستباف
  • محاسبه مزیت نسبی رقابتی كشور با استفاده از تخمین مدل تقاضای صادراتی فرش دستباف
  • بررسی مزیت نسبی كشور در تولید فرش دستباف
  • نحوه كاربرد معیار DRC در محاسبه مزیت نسبی كشور در تولید فرش دستباف
  • نحوه برآورد قیمت های سایه ای به منظور محاسبه مزیت نسبی حقیقی كشور در تولید فرش دستباف
  • برآورد قیمت سایه ای عوامل داخلی تولید فرش دستباف
  • برآورد قیمت سایه ای نهاده های قابل تجارت درتولید فرش دستباف
  • برآورد قیمت سایه ای نرخ ارز
  • محاسبه مزیت نسبی در تولید فرش دستباف
  • بررسی مزیت نسبی در تولید فرش دستباف در استان آذربایجان شرقی
  • پیشینه قالی بافی در آذربایجان
  • ویژگیهای ظاهری قالی های آذربایجان
  • ویژگیهای فنی بافت در قالی های آذربایجان
  • آنالیز قیمت تمام شدة تولید فرش دستباف در استان آذربایجان شرقی
  • محاسبه مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان آذربایجان شرقی
  • تجزیه و تحلیل آماری نقش عوامل مؤثر بر مزیت نسبی در تولید فرش دستباف در استان آذربایجان شرقی
  • بررسی مزیت نسبی در تولید فرش دستباف در استان قم
  • پیشینة قالی بافی در قم
  • ویژگیهای فنی بافت در قالی های قم
  • ویژگیهای ظاهری قالی های قم
  • آنالیز قیمت تمام شدة تولید فرش دستباف در استان قم
  • محاسبه مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان قم
  • تجزیه و تحلیل آماری نقش عوامل مؤثر بر مزیت نسبی در تولید فرش دستباف در استان قم
  • بررسی مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان
  • پیشینة قالی بافی در اصفهان
  • ویژگیهای ظاهری قالی های معاصر اصفهان
  • ویژگیهای فنی بافت در قالی های اصفهان
  • آنالیز قیمت تمام شدة تولید فرش دستباف در استان اصفهان
  • محاسبه مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان
  • تجزیه و تحلیل آماری نقش عوامل مؤثر بر مزیت نسبی در تولید فرش دستباف در استان اصفهان
  • بررسی مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان
  • پیشینة قالی بافی در خراسان
  • ویژگیهای ظاهری و فنی بافت قالی در مهمترین مراكز قالی بافی در استان خراسان
  • آنالیز قیمت تمام شدة تولید فرش دستباف در استان خراسان
  • محاسبه مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان
  • تجزیه و تحلیل آماری نقش عوامل مؤثر بر مزیت نسبی در تولید فرش دستباف در استان خراسان
  • بررسی مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان همدان
  • پیشینة قالی بافی در همدان
  • ویژگیهای ظاهری قالی های همدان
  • ویژگیهای فنی بافت در قالی های همدان
  • آنالیز قیمت تمام شدة تولید فرش دستباف در استان همدان
  • محاسبه مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان همدان
  • تجزیه و تحلیل آماری نقش عوامل مؤثر بر مزیت نسبی در تولید فرش دستباف در استان همدان
  • تجزیه و تحلیل نقش عوامل مؤثر بر مزیت نسبی در تولید فرش دستباف كشور
  • تجزیه و تحلیل نرخ ارز غایی
  • تجزیه و تحلیل قیمت غایی فروش هر متر مربع فرش دستباف
  • تجزیه و تحلیل ارزش غایی مواد اولیه داخلی هر متر مربع فرش دستباف
  • تجزیه و تحلیل ارزش غایی نهاده های قابل تجارت هر متر مربع فرش دستباف
  • تجزیه و تحلیل كشش ارزی DRC
  • تجزیه و تحلیل كشش قیمتی DRC
  • تجزیه و تحلیل كشش DRC نسبت به ارزش مواد اولیه داخلی
  • تجزیه و تحلیل كشش DRC نسبت به ارزش نهاده های قابل تجارت
  • ارزیابی عوامل مؤثر بر مزیت نسبی كشور در تولید فرش دستباف براساس مطالعات میدانی تحقیق
  • فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
  • خلاصه نتایج تحقیق
  • ارائه سیاست های كاربردی
  • فهرست منابع
  • پیوست

  مشخصات فنی محصول : روش تحقیق و پایان نامه مدیریت - بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران
  بررسی تخصصی محصول : روش تحقیق و پایان نامه مدیریت - بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران
  نظرات کاربران در مورد محصول : روش تحقیق و پایان نامه مدیریت - بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه