پرتال جامع رشته مدیریت

نام محصول : پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - بررسی مدل FRO بر سطح وفاداری مشتریان فروشگاههای رفاه

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: فروشگاه مدیریت هفت
قیمت: 300,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته مدیریت پایان نامه ارشد مدیریت پایان نامه های ارشد مدیریت مدیریت بازرگانی پایان نامه مدیریت بازرگانی

  نام محصول : پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - بررسی مدل FRO بر سطح وفاداری مشتریان فروشگاههای رفاه

  • مقدمه
  • بیان مسئله
  • اهمیت و ضرورت تحقیق
  • اهداف
  • فرضیه‌ها
  • پیشینه تحقیق
  • قلمرو تحقیق
  • متغیر های تحقیق
  • تعریف عملیاتی متغیرها
  • وفاداری
  • مقدمه
  • وفاداری مشتریان
  • تاریخچه وفاداری
  • تعریف وفاداری
  • قانون پارتو و وفاداری مشتریان
  • بازاریابی و وفاداری
  • انواع وفاداری
  • كیفیت، رضایت و وفاداری
  • شاخص‌های سنجش وفاداری مشتریان
  • رابطة بین رضایت و وفاداری
  • آزمون اسیدی
  • هفت دستور طلایی برای جلب رضایت مشتریان وفادار
  • مراحل تكامل وفاداری مشتریان
  • احتیاط‌های لازم در مورد وفاداری مشتریان
  • سازمان‌های پاسخگوی سریع
  • مقدمه
  • مفهوم پاسخگویی سریع
  • تعریف پاسخگویی سریع
  • محركهای پاسخگویی سریع
  • تاریخچه FROها
  • سازمانهای با خاصیت پاسخگویی سریع(SFRO)
  • تفاوتها و اشتراكها
  • چهارچوب یك FRO
  • ارضاء مشتریان در FROها
  • تمركز بر مشتری در FROها
  • شناخت خواسته مشتریان
  • خواسته‌ها و نیازهای مشتریان را می‌توان در سه دسته قرارداد
  • خواسته‌های آشكار شده
  • خواسته‌های مورد انتظار
  • خواسته‌های هیجان برانگیز
  • ابعاد رقابتی مدل FRO
  • مزیت رقابتی در FROها
  • تعریف مزیت رقابتی
  • نوع مزیت رقابتی در FROها
  • FROها باید مزیت رقابتی پویا داشته باشند
  • قابلیت‌های كار‌آفرینی
  • قابلیتهای فنی
  • قابلیت سازمانی
  • قابلیت‌های استراتژیك
  • FROها باید مزیت رقابتی پایدار داشته باشند
  • ابعاد ششگانه رقابتی در FROها
  • كیفیت
  • ابعاد كیفیت
  • ابعاد كیفیت محصول
  • ابعاد كیفیت خدمات
  • خدمات
  • چرخة مدیریت خدمات
  • ویژگی‌های خدمات
  • لمس ناپذیری
  • تجزیه‌ناپذیری
  • تغییرپذیری
  • بی‌دوامی
  • انعطاف‌پذیری
  • انعطاف‌پذیری محصول
  • انعطاف پذیری فرایند
  • انعطاف‌پذیری زیربنایی
  • زمان
  • قیمت
  • عوامل موثر بر قیمت‌گذاری
  • ایجاد ارزش برای مشتریان و استراتژیهای قیمت‌گذاری مشتری گرایانه در FROها
  • كاهش قیمت و استراتژی فرانگری
  • قیمت‌گذاری در FROها
  • خط و مشی قیمت‌گذاری در FROها
  • قیمت گذاری یكسان
  • تعدیل قیمت با توجه به شرایط هر یك از بازارها
  • قیمت‌گذاری ابداعی
  • قابلیت اطمینان
  • خاصیت هم‌افزایی ابعاد رقابتی FROها
  • پیش‌نیازهای ساختاری در یك FRO
  • بهبود مستمر
  • حذف فعالیتهای فاقد ارزش افزوده در یك FRO برای بهبود
  • ایجاد محیط مناسب برای بهبود مستمر در یك FRO
  • تحقیق و توسعه
  • تكنولوژی پیشرفته
  • اجزاء تكنولوژی
  • یكپارچه‌سازی افراد و سیستم‌ها
  • هرم یكپارچه‌سازی
  • یكپارچه‌سازی سلسله مراتبی
  • یكپارچه‌سازی افقی
  • یكپارچه‌سازی بیرونی یا عمودی
  • عوامل موثر بر یكپارچه‌سازی
  • ساختار
  • سیستم اطلاعات
  • افراد
  • استراتژیها در FROها
  • تعریف استراتژی
  • تجزیه و تحلیل استراتژیك
  • تعیین قوتها و ضعف‌ها
  • عوامل موثر بر موفقیت شركت
  • سنجش قابلیت پاسخگویی سریع در FROها
  • روشهای سنجش قابلیت پاسخگویی سریع در FROها
  • فرصتها و تهدیدها
  • نگرش مبتنی بر بازار
  • تدوین استراتژی در FROها
  • سطوح استراتژی در یك FRO
  • استراتژی بنگاه در یك FRO
  • استراتژی رقابتی در یك FRO
  • استراتژی عملیاتی در یك FRO
  • انواع استراتژیهای رقابتی FROها
  • استراتژی‌های مشتری محور در FROها
  • استراتژی برتری عملیاتی
  • استراتژی رهبری محصول
  • استراتژی مشتری مداری
  • برگزیدن یك استراتژی بعنوان مهمترین استراتژی
  • استراتژی‌های مشتری محور و فرایندهای اصلی در FROها
  • هم راستایی و هم افزایی سه سطح استراتژی در یك FRO
  • نتایج پیاده‌سازی استراتژی در یك FRO
  • نیروی انسانی و FROها
  • برخی مدلهای تئوریك FROها
  • مدل داده و ستاده برای درك FROها
  • مدل منحنی سیگمایی
  • مدل سه پایه
  • طرفداران متعصب (مشتریان وفادار)
  • كاركنان متعهد و قدرتمند
  • موفقیت مالی
  • تعادل در سه پایه
  • یكپارچگی (راستی و درستی)
  • بهبود مستمر
  • مدل سیستمی
  • رابطة FRO و وفاداری
  • اثر وفاداری برای FROها
  • اثر FROها بر وفاداری
  • كیفیت و وفاداری
  • قیمت و وفاداری
  • خدمات و وفاداری
  • قابلیت اطمینان و قابلیت اعتماد و وفاداری
  • انعطاف‌پذیری و وفاداری
  • زمان و وفاداری
  • فروشگاههای زنجیره‌ای
  • تاریخچه
  • تعریف
  • نقش فروشگاههای زنجیره‌ای در نظام توزیع
  • فروشگاههای زنجیره‌ای در ایران
  • فروشگاههای زنجیره‌ای شهروند
  • فصل سوم
  • مقدمه
  • روش تحقیق
  • جامعه آماری
  • روش نمونه گیری
  • تعیین حجم نمونه
  • مدل تحقیق
  • نیم رخ اولیة تحقیق
  • مدل تفصیلی تحقیق
  • منابع گردآوری داده‌ها
  • منابع ثانویه
  • منابع اولیه
  • روایی و پایایی پرسشنامه
  • روایی تحقیق
  • پایایی تحقیق
  • روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
  • فصل چهارم
  • مقدمه
  • توصیف جمعیت‌شناختی داده‌ها
  • توزیع مشتریان بر اساس جنسیت
  • توزیع مشتریان بر مبنای سن
  • توزیع مشتریان بر مبنای وضعیت تاهل
  • توزیع مشتریان بر مبنای میزان تحصیلات
  • توزیع مشتریان بر مبنای شغل
  • توزیع عمده دفعات مراجعه مشتریان به فروشگاه
  • آزمون فرضیات تحقیق
  • آزمون فرضیة اصلی شماره 1
  • آزمون فرضیه اصلی شماره 2
  • رتبه‌بندی عوامل ششگانه مؤثر بر وفاداری مشتریان فروشگاههای زنجیره ای شهروند
  • رتبه‌بندی عامل قیمت به تفكیك شاخص‌ها
  • رتبه‌بندی عامل کیفِیت به تفكیك شاخص‌ها
  • رتبه‌بندی عامل عملكرد به تفكیك شاخص‌ها
  • رتبه‌بندی عامل دوام به تفكیك شاخص‌ها
  • رتبه‌بندی عامل تطابق به تفكیك شاخص‌ها
  • رتبه‌بندی عامل زیبایی به تفكیك شاخص‌ها
  • رتبه‌بندی عامل نام تجاری به تفكیك شاخص‌ها
  • رتبه‌بندی خدمات به تفكیك شاخص‌ها
  • رتبه‌بندی عامل زمان به تفکیک شاخصها
  • رتبه‌بندی عامل انعطاف پذیری به تفکیک شاخصها
  • رتبه‌بندی عامل قابلیت اطمینان به تفکیک شاخصها
  • رتبه‌بندی عاملها به تفکیک شاخصها
  • بررسی تأثیر ویژگی‌های فردی مشتریان و نظرات آنان
  • مقایسه دیدگاههای گروههای تحصیلی مختلف در خصوص وفاداری
  • مقایسه دیدگاههای گروههای شغلی مختلف در خصوص وفاداری
  • مقدمه
  • نگاهی اجمالی به تحقیق
  • محدودیت‌های تحقیق
  • تحلیل یافته‌ها
  • فرضیه اصلی اول
  • فرضیه اصلی دوم
  • پیشنهادها
  • پیشنهاد براساس یافته‌ها
  • پیشنهاد به محققان آتی
  • فهرست منابع

  مشخصات فنی محصول : پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - بررسی مدل FRO بر سطح وفاداری مشتریان فروشگاههای رفاه
  بررسی تخصصی محصول : پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - بررسی مدل FRO بر سطح وفاداری مشتریان فروشگاههای رفاه
  نظرات کاربران در مورد محصول : پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - بررسی مدل FRO بر سطح وفاداری مشتریان فروشگاههای رفاه

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه