پرتال جامع رشته مدیریت

نام محصول : پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - بررسی فرآیند مدیریت ارتباط با مشتری CRM در بانک صادرات

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: فروشگاه مدیریت هفت
قیمت: 300,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته مدیریت پایان نامه ارشد مدیریت پایان نامه های ارشد مدیریت مدیریت دولتی پایان نامه مدیریت دولتی مدیریت ارتباط با مشتری CRM بانک صادرات

  نام محصول : پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - بررسی فرآیند مدیریت ارتباط با مشتری CRM در بانک صادرات

  • فصل اول
  • کلیات تحقیق
  • مقدمه
  • مسأله اصلی تحقیق
  • تشریح و بیان موضوع
  • ضرورت انجام تحقیق
  • مدل تحقیق (ارتباط متغیرها به صورت تصویری(
  • فرضیات تحقیق
  • اهداف اساسی از انجام تحقیق
  • قلمرو انجام تحقیق
  • تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی
  • محدودیتهای تحقییق
  • فصل دوم
  • ادبیات موضوع و پیشیشنه تحقیق
  • مقدمه
  • بخش اول
  • تعیین فاکتورهای مدیریت ارتباط با مشتری
  • تاریخچه‌ پیدایش و تكامل مدیریت ارتباط با مشتری
  • از تولید دستی تا تولید انبوه
  • از تولید انبوه تا بهبود مستمر
  • از بهبود مستمر تا تولید سفارشی
  • تعاریف CRM
  • اهداف CRM
  • اصول CRM
  • مولفه‌های CRM
  • مشتری
  • روابط
  • مدیریت
  • فواید مدیریت ارتباط با مشتری
  • فرایندهای اصلی CRM
  • - افزایش وفاداری و حفظ مشتریان
  • چرخه فرآیند CRM (‌مدل یكپارچگی تاكتیكی فرآیندهای CRM )
  • كشف دانستنی‌ها
  • تعامل با مشتری
  • برنامه‌ریزی بازار
  • تجزیه و تحلیل و پالایش
  • ارزیابی آمادگی سازمان‌ها برای اجرای CRM
  • ساختار سازمان برای مدیریت ارتباط با مشتری
  • مدیر بازاریابی CRM
  • بخش تحلیل بازاریابی
  • مدیریت عملیاتی
  • مدیریت بخش‌بندی و تفكیك
  • مدیرت كانال‌های ارتباطی
  • كاركنان
  • فن آوری CRM
  • پایگاه داده تاكتیكی
  • مركز تجاری داده‌ها
  • انبار داده‌ها
  • راه حل تلفیقی CRM
  • وضعیت موجود CRM
  • فرآیندهای جمع آوری داده بر مبنای محصول
  • فرآیندهای مشتری محور
  • ارتباط چهره به چهره
  • CRM عملیاتی
  • اهداف CRM عملیاتی
  • مزایای CRM عملیاتی
  • شاخه‌های CRM عملیاتی
  • خودكار سازی كادر فروش
  • پشتیبانی و خدمات مشتری
  • خودكار سازی بخش بازاریابی سازمان
  • CRM تحلیلی
  • ویژگی‌های CRM تحلیلی
  • مزایای CRMتحلیلی
  • CRM مشاركتی
  • مزایای CRM مشاركتی
  • CRMعملیاتی
  • چرخه حیات مشتری
  • CRM در بانكداری
  • بخش دوم
  • تعیین فاکتورهای موثر برCRM
  • تعاریف بازاریابی
  • ارزش مشتری
  • پیش نیازهای مدل ارزشی
  • نظام ارزش
  • انواع مشتری از نظر رفتاری
  • انواع مشتری از نظر قدمت
  • تقسیم بندی مشتری از نظر میزان درآمد و سودآوری
  • مشتریان فعال
  • مشتریان غیر فعال
  • مشتریان احتمالی یا بالقوه
  • مشتریان حدسی
  • دیگران
  • نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل هرم مشتری
  • مشتری وفادار
  • قانون پاره تو یا قانون 20-80
  • تعریف وفاداری مشتری
  • عوامل موثر بر وفاداری مشتری
  • سطوح وفاداری
  • مفهوم رضایتمندی مشتری
  • اهمیت دستیابی به رضایتمندی مشتری
  • وفاداری ابزاری
  • وفاداری انگیزشی
  • تغییر رفتاری
  • رفتار نامنظم
  • رفتار چندگانه
  • ماتریس وفاداری با رویكرد بخش‌بندی
  • اندازه‌گیری وفاداری مشتری
  • شبكه سودآوری بالقوه
  • رابطه بین وفاداری و رضایتمندی
  • وفاداری یك فرد به یك بانك
  • انواع وفاداری
  • فرآیند رویگردانی مشتری
  • تعریف خدمات
  • تفاوت‌های بین كالا و خدمات
  • سازمان‌های خدماتی و CRM
  • ویژگی‌های خدمات
  • خدمات را نمی‌توان ذخیره كرد
  • ارتباط با ارباب رجوع
  • خدمات ، غیر فیزیكی و ناملموس‌اند
  • تعریف كیفیت
  • كیفیت كالا – كیفیت خدمات بانكی
  • كیفیت عملیاتی یا فرآیند
  • كیفیت ستاره یا فنی
  • كیفیت فیزیكی
  • كیفیت وارتباط یا تعاملات
  • كیفیت در سازمان
  • ابزار اندازه‌گیری كیفیت خدمات ارائه شده به مشتری
  • مقیاس كیفیت خدمت
  • اجزای مقیاس كیفیت خدمت
  • مدل عملیاتی / فنی كیفیت خدمت
  • مدیریت كیفیت خدمات بانك
  • روش‌های سنجش
  • SERVQUAL
  • SERVPERF
  • SERIMPERF
  • شاخص‌ رضایتمندی مشتری و وفاداری مشتری
  • بخش سوم
  • بانک صادرات
  • شناخت كلان از بانك صادرات
  • تاریخچه بانك صادرات ایران
  • تعریف بیانیه ماموریت
  • بیانیه ماموریت بانك صادرات
  • ارزش‌های مندرج در بیانیه ماموریت
  • اهداف كلان و برنامه‌های استراتژیك
  • - برنامه‌های اصلی مدیریتی بهبود در بانك صادرات
  • عوامل حیاتی موفقیت و مزیت ساز در صنعت بانك‌داری
  • بررسی برنامه‌های آتی بانك صادرات در زمینه فناوری اطلاعات
  • بخش چهارم
  • پیشینه تحقیق
  • فصل سوم
  • روش شناسی تحقیق
  • مقدمه
  • روش تحقیق
  • تحقیق بنیادی
  • تحقیقات کاربردی
  • تحقیق و توسعه
  • جامعه آماری
  • تعیین حجم نمونه آماری
  • روش جمع آوری اطلاعات
  • ابزار اندازه گیری
  • روایی و پایایی
  • روائی ( اعتبار)
  • پایائی
  • فنون آماری مورد استفاده
  • تعیین فرضیات آزمون
  • محاسبه آماره آزمون
  • تعیین مقدار بحرانی
  • تصمیم گیری
  • فصل چهارم
  • تجزیه و تحلیل
  • مقدمه
  • سئوالات جمعیت شناختی
  • آمار توصیفی
  • جنسیت
  • سن
  • میزان تحصیلات
  • آمار استنباطی
  • آزمون فرضیه ها
  • متغیرهای کیفیت خدمات و وفاداری مشتریان
  • آزمون فرضیه اول
  • آزمون فرضیه دوم
  • فصل پنجم
  • نتیجه گیری و پیشنهادات
  • مقدمه
  • نتایج آزمون فرضیه اول
  • نتایج آزمون فرضیه دوم
  • پیشنهادات كاربردی
  • پیشنهادات پژوهشی جهت تحقیقات آتی
  • منابع فارسی
  • منابع انگلیسی

  مشخصات فنی محصول : پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - بررسی فرآیند مدیریت ارتباط با مشتری CRM در بانک صادرات
  بررسی تخصصی محصول : پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - بررسی فرآیند مدیریت ارتباط با مشتری CRM در بانک صادرات
  نظرات کاربران در مورد محصول : پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - بررسی فرآیند مدیریت ارتباط با مشتری CRM در بانک صادرات

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه