پرتال جامع رشته مدیریت

نام محصول : پایان نامه ارشد مدیریت صنعتی - بهبود چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه با شبیه سازی سیستمهای صف

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: فروشگاه مدیریت هفت
قیمت: 300,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته مدیریت پایان نامه ارشد مدیریت پایان نامه های ارشد مدیریت مدیریت صنعتی پایان نامه مدیریت صنعتی

  نام محصول : پایان نامه ارشد مدیریت صنعتی - بهبود چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه با شبیه سازی سیستمهای صف

  • فصل اول
  • كلیات طرح
  • مقدمه
  • بیان مسئله تحقیق
  • اهداف تحقیق
  • اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن
  • فرضیه تحقیق
  • مدل تحقیق
  • واژه‌های كلیدی و تعاریف عملیاتی متغیرها
  • روش تحقیق
  • قلمرو تحقیق
  • جمع آوری اطلاعات
  • محدودیتها و مشكلات تحقیق
  • مراحل انجام تحقیق
  • فصل دوم
  • مطالعات نظری
  • برنامه ریزی تولید
  • تعادل خط تولید
  • اطلاعاتی كه برای تعادل خط تولید نیاز است
  • ذخیره موجودیهای میان فرآیند
  • تعادل خط تولید (مونتاژ)
  • تعیین تعداد بهینه ایستگاههای كاری
  • تقدم و تأخر عملیات
  • تئوری صف
  • تاریخچه
  • برخی از كاربردهای گوناگون تئوری صف
  • مشخصه‌های فرآیند صف‌بندی
  • الگوی ورود متقاضیان
  • نوع ورود
  • زمان بین دو ورود
  • همگن بودن یا نبودن بر حسب زمان
  • الگوی خدمت دهی
  • تعداد خدمت دهندگان (كانالهای خدمت)
  • ظرفیت صف (گنجایش سیستم)
  • جمعیت مشتریان بالقوه
  • نظم سیستم
  • مراحل خدمت
  • نحوه نمایش یك سیستم صف
  • معیارهای ارزیابی یك سیستم صف
  • فرآیند تولد و مرگ
  • مدل M/M/1
  • مدل M/M/C
  • مدل M/M/C/K
  • مدل M/M/C/C
  • مدل M/M/C/K/M
  • مدلهای ماركوفی صف
  • مدل با ورود گروهی: (M(x)/M/1)
  • مدل با خدمت‌دهی گروهی M/M(y)/1
  • مدلهای ارلنگ
  • مدل M/EK/1
  • مدل EK/M/1
  • مدل M/HE2/1
  • نظام اولویت
  • شبكه‌های صف
  • شبكه‌های جكسون
  • شبكه صفهای سیكلی
  • سیستمهای سری صف
  • شبكه‌های باز جكسون
  • مدلهای آماری سودمند
  • توزیع برنولی
  • توزیع دو جمله‌ای
  • توزیع دوجمله‌ای منفی
  • توزیع هندسی
  • توزیع چندجمله‌ای
  • توزیع پواسون
  • توزیع یكنواخت
  • توزیع نمایی
  • توزیع نرمال
  • توزیع گاما
  • توزیع بتا
  • توزیع لاجستیك
  • توزیع مثلثی
  • توزیع ارلنگ
  • توزیع ویبل
  • آزمونهای برازندگی
  • آزمون مربع کای
  • آزمون برازندگی کولموگروف- اسمیرنف
  • تصمیم گیریهای چند معیاره
  • روش تاپسیس
  • تاریخچه شبیه سازی
  • مقدمه ای بر شبیه سازی
  • مزایا و معایب شبیه سازی
  • زمینه كاربرد
  • سیستمها و پیرامون سیستم
  • اجزای سیستم
  • سیستمهای گسسته و پیوسته
  • مدل سیستم
  • هنر مدلسازی
  • انواع مدلها
  • شبیه سازی سیستمهای گسسته- پیشامد
  • جاذبه های شبیه سازی به عنوان ابزار تجزیه و تحلیل مسئله
  • گامهای اساسی در بررسی مبتنی بر شبیه سازی
  • صورت بندی مسئله
  • تعیین اهداف و طرح كلی پروژه
  • مدلسازی
  • گردآوری داده ها
  • برنامه نویسی
  • وارسی برنامه
  • معتبرسازی مدل
  • طرح آزمایشی
  • اجرای مدل و تحلیل نتایج
  • اجراهای بیشتر
  • مستندسازی برنامه و گزارش نتایج
  • اجرا
  • نقل قولهای مشهور شبیه سازی
  • تاریخچه شركت شرق جامه
  • واحد طراحی
  • واحد برش
  • واحد دوخت
  • واحد شست
  • واحد تكمیل
  • واحد بسته بندی
  • پیشینه تحقیق
  • تخمین ماكزیمم طول صف با استفاده ازشبیه سازی
  • مدلسازی‌و شبیه‌سازی فرآیند تولیدكارخانه‌روغن‌نباتی‌گلناز كرمان
  • مدیریت صف در درمانگاه با استفاده از شبیه سازی
  • استفاده از شبیه سازی در رستوران
  • استفاده از الگوریتم ژنتیك برای حل مشكلات چیدمان تجهیزات
  • فصل سوم
  • مدل سازی تحقیق
  • معرفی کارخانه
  • واحد برش
  • واحد دوخت
  • واحد شست
  • نمونه گیری و توزیعهای نمونه گیری
  • تعیین اندازه نمونه
  • تعیین توزیع حاکم بر هر یک از دستگاهها
  • ایجاد، آزمایش و تعیین اعتبار مدل
  • تعیین اعتبار مدل و تطبیق با سیستم واقعی
  • تعیین اعتبار تبدیلهای ورودی به خروجی مدل
  • فصل چهارم
  • تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق
  • بررسی واحد برش
  • تعیین چیدمان موجود در واحد دوخت
  • آشنایی مختصر با ماشین آلات واحد دوزندگی
  • بررسی فرایند تولید درواحد شست
  • شبیه سازی خط تولید
  • عناصر مورد استفاده در مدل
  • زمان سنجی
  • واحد بازرسی
  • شرایط شروع شبیه سازی
  • تعیین اعتبار مدل
  • فصل پنجم
  • نتیجه‌گیری و پیشنهادات
  • انجام آزمایشها و ثبت نتایج
  • انتخاب شاخصها
  • شاخص هزینه
  • شاخص تعداد تولید
  • شاخص ضریب بهره‌وری
  • شاخص متوسط زمان انتظار
  • بررسی نتایج مدل واقعی و مدلهای اصلاحی بعدی
  • تجزیه و تحلیل نتایج
  • پیشنهادات
  • تحقیقات آتی
  • منابع فارسی
  • منابع لاتین

  مشخصات فنی محصول : پایان نامه ارشد مدیریت صنعتی - بهبود چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه با شبیه سازی سیستمهای صف
  بررسی تخصصی محصول : پایان نامه ارشد مدیریت صنعتی - بهبود چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه با شبیه سازی سیستمهای صف
  نظرات کاربران در مورد محصول : پایان نامه ارشد مدیریت صنعتی - بهبود چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه با شبیه سازی سیستمهای صف

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه