پرتال جامع رشته مدیریت

نام محصول : پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی - طراحی مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان با استفاده از شبکه های عصبی

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: فروشگاه مدیریت هفت
قیمت: 300,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته مدیریت پایان نامه ارشد مدیریت پایان نامه های ارشد مدیریت مدیریت بازرگانی پایان نامه مدیریت بازرگانی

  نام محصول : پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی - طراحی مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان با استفاده از شبکه های عصبی

  • فصل اول
  • كلیات تحقیق
  • مقدمه
  • بیان مسأله
  • سوال‌های تحقیق
  • اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق
  • اهداف تحقیق
  • فرضیات تحقیق
  • فرضیات فرعی
  • چارچوب نظری تحقیق
  • متغیرهای پژوهشی
  • سابقه و ضرورت انجام تحقیق (پیشینه تحقیق)
  • كاربردهای تحقیق
  • نوع روش تحقیق
  • محدوده تحقیق
  • روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه
  • جامعه آماری
  • نمونه آماری
  • ابزار گردآوری اطلاعات
  • محدودیت‌ تحقیق
  • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
  • برخی تعاریف، مفاهیم و اصطلاحات
  • فصل دوم
  • ادبیات تحقیق
  • مقدمه
  • بخش اول
  • آشنایی با بانك سامان و انواع تسهیلات
  • آشنایی با بانك سامان
  • چارت خدمات بانك سامان
  • انواع سپرده‌های سرمایه گذاری
  • سپرده كوتاه مدت
  • سپرده كوتاه مدت ویژه
  • سپرده بلند مدت
  • سپرده اندوخته
  • سپرده ارزی
  • تسهیلات حقوقی
  • ابزارهای اعتباری
  • انواع ابزارهای اعتباری
  • ضوابط و معیارهای اساسی اعطای تسهیلات
  • قابلیت اعتماد و اطمینان
  • قابلیت و صلاحیت فنی
  • ظرفیت مالی و كشش اعتباری
  • وثیقه (تامین)
  • بخش دوم
  • مبانی نظری رتبه بندی اعتبار
  • مقدمه
  • مروری بر تاریخچه رتبه بندی اعتبار
  • رتبه بندی اعتبار
  • فرآیند تصمیم گیری اعطای تسهیلات
  • سیستم‌های رتبه بندی اعتبار
  • مدل‌های رتبه بندی اعتباری
  • مزایا و محدودیت‌های مدل رتبه بندی اعتبار
  • بخش سوم
  • مبانی نظری شبكه عصبی
  • مقدمه
  • هوش مصنوعی
  • مروری بر تاریخچه شبكه عصبی
  • شبكه‌های عصبی مصنوعی
  • اساس بیولوژیكی شبكه عصبی
  • مقایسه بین شبكه‌های عصبی مصنوعی و بیولوژیكی
  • مدل ریاضی نرون
  • ویژگی‌ها و خصوصیات شبكه‌های عصبی مصنوعی
  • قابلیت یادگیری
  • پردازش اطلاعات به صورت متنی
  • قابلیت تعمیم
  • پردازش موازی
  • مقاوم بودن
  • مشخصه‌های یك شبكه عصبی
  • مدل‌های محاسباتی
  • قواعد یاگیری
  • پارادایم‌های یادگیری
  • یادگیری با سرپرستی
  • یادگیری بدون سرپرستی
  • یادگیری زوجی
  • معماری شبكه
  • شبكه‌های پیشرو
  • پرسپترون یك لایه
  • پرسپترون چند لایه‌
  • شبكه های با تقارن شعاعی (RBF)
  • شبكه‌های بازگشتی
  • شبكه های رقابتی
  • شبكه‌های خودسازمان دهنده كوهونن
  • شبكه‌های هاپفیلد
  • عملكرد شبكه‌های عصبی مصنوعی
  • محدودیت‌های شبكه عصبی
  • كاربرد شبكه‌های عصبی در مدیریت
  • دسته بندی الگو
  • خوشه یابی
  • تخمین تابع
  • پیش بینی
  • بهینه سازی
  • حافظه انجمن
  • كنترل
  • شبیه سازی مالی
  • پیش بینی برآورد آتی
  • ارزشیابی
  • تصویب اعتبارات
  • نهادهای مالی
  • بخش چهارم
  • خلاصه مقاله ها
  • اطلاعات مدیریت
  • برنامه ریزی ریاضی و شبكه‌های عصبی
  • نتیجه گیری
  • بخش پنجم
  • نتیجه گیری
  • فصل سوم
  • روش شناسی تحقیق
  • مقدمه
  • روش تحقیق
  • جامعه آماری
  • نمونه آماری
  • فرضیات تحقیق
  • فرضیات فرعی
  • محدوده تحقیق ( مکانی ، زمانی ، موضوعی )
  • جمع آوری داده ها
  • نمونه و تعیین حجم نمونه
  • ابزار گردآوری داده ها
  • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
  • فرآیند تحقیق
  • مرحله بررسی اولیه
  • مطالعات نظری
  • طراحی مدل
  • آماده سازی داده ها
  • طراحی شبکه
  • نهایی کردن و آموزش مدل
  • تعریف و جمع آوری داده ها
  • از فرم درخواست تسهیلات
  • از پرونده های اعتباری
  • از فرم تنظیم قرارداد
  • بازرسی و پردازش مقدماتی داده ها
  • تقسیم داده ها به دو مجموعه
  • طراحی شبکه
  • انتخاب نوع مدل
  • تعداد عناصر پردازشگر
  • تعداد لایه های پنهان
  • تابع تبدیل
  • قوانین یادگیری
  • نهایی کردن و آموزش مدل
  • مدل نهایی تصمیم
  • آموزش مدل
  • آزمون مدل و تجزیه و تحلیل نتایج
  • فصل چهارم
  • یافته های تحقیق
  • مقدمه
  • آماده سازی داده های ورودی جهت رتبه سنجی مشتریان با کمک شبکه های عصبی
  • آماده سازی داده ها
  • معماری شبکه
  • فصل پنجم
  • نتیجه گیری و پیشنهادها
  • نتایج آزمون فرضیات
  • پیشنهادهای پژوهش
  • پیشنهادهای کاربردی در نظام بانکی
  • پیشنهادهای برای پژوهشهای آتی
  • پیوست
  • منابع

  مشخصات فنی محصول : پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی - طراحی مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان با استفاده از شبکه های عصبی
  بررسی تخصصی محصول : پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی - طراحی مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان با استفاده از شبکه های عصبی
  نظرات کاربران در مورد محصول : پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی - طراحی مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان با استفاده از شبکه های عصبی

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه